Vilka är symtomen av natriumnitrat förgiftning?

Natriumnitrat är en luktfri kemikalie som vanligtvis sker i form av vita eller gula kristaller eller granulat. Det används i att göra kaliumnitrat, gödningsmedel och sprängämnen. Natriumnitrat förgiftning kan orsakas av exponering för kemiska, antingen genom inandning, förtäring eller hudkontakt.

Förtäring

Intag natriumnitrat kan orsaka förgiftning. Symtomen omfattar irritation i mun, matstrupe och mage; märk blåaktig hud eller slemhinnor; illamående; yrsel; kräkning; kollapsa; spasmer i buksmärta; hjärtklappning; oregelbunden andning; koma; konvulsioner; och död på grund av cirkulationskollaps. Ett till två g natriumnitrat kan vara dödligt. Vårdpersonal kan meddela att kräkningar induceras.

Inandning

Inandning av natriumnitrat orsakar liknande symptom som inges det. Om en person har förgiftats på grund av inandning av natriumnitrat, få honom till ett område med frisk luft och ge konstgjord andning vid behov. Seek akutvården.

Hudkontakt

Röd, smärtsam eller irriterad hud kan tyda på att natriumnitrat har absorberats genom huden, särskilt om de åtföljs av illamående, kräkningar, yrsel och blåtonade huden Vid misstanke natriumnitrat förgiftning genom huden är, spola irriterade området med vatten i 15 minuter. Klädesplagg som har kommit i kontakt med natriumnitrat och tvätta innan de används igen. Om irritation kvarstår eller förvärras, kontakta läkare.